Ուզու՞մ եք, որ մաշ կդ շողշողա թարմությունից ու միշտ առ ողջ տեսք ունենա, ուրեմն արա այն, ինչ քեզ կասեմ հիմա

Հետաքրքիր

Մաքուր սպիտակուցային սնունդ Կերեք սերմեր, ընկույզ, ոսպ, հավ, հնդկահավ, տավարի միս, ձու: Ճա րպեր, որոնք դրական են ազդում հո րմոնալ համակարգի վրա Կոկոսի յուղ և կոկոսի ծագման բոլոր ապրանքները Դրանք պարունակում են լաուրինաթ թու, որը բու ժում է մաշ կը և չափազանց օգտակար է հոր մոնների արտադրության համար։

Յուղը արագ ներծծվում է, արագացնում է նյութափո խանակությունը, սպա նում է օրգա նիզմի վնա սակար բակտե րիաները։Ավոկադո Պարունակում է առ ողջ ճա րպեր, որոնք օգնում են մեր մար մնին կլա նել և օգտագործել սն նդանյութերը:

Ավոկադոն պարունակում է նաև բջ ջանյութ, կա լիում, մա գնեզիում, վի տամին E, B խմբի վի տամիններ և ֆոլաթ թու, որոնք անհրաժեշտ են օրգա նիզմում հոր մոնալ հավասարակշռությունը պահպանելու համար: Բուսական յուղեր Յուղերը ճար պային լուծվող A, D, E և K2 վի տամինների հարուստ աղբյուր են: Այս սն նդանյութերը առանցքային են հոր մոնների արտադրության համար:

Յուղն ապահովում է մեծ քանակությամբ կարճ և միջնաժամկետ ճարպաթ թուներ, որոնք աջակցում են իմու նային ֆունկ ցիային, խթ անում են նյ ութափոխանակությունը և ունեն հակամանր էային հատկություններ:

Ձվի դեղնուցներ Դեղնուցները հարուստ են վի տամիններով և հա նքանյութերով, այդ թվում՝ A, D, E, B2, B6, B9, երկ աթ, կալ ցիում, ֆոս ֆոր, կ ալիում և քո լին, որոնք բոլորն էլ նպաստում են մա շկի առո ղջությանը: Ձվի դեղնուցում պարունակվող խո լինը

և յ ոդը նույնպես կարևոր են առ ողջ վա հանաձև գեղ ձի հո մոններ ստեղծելու համար: Ընկույզ և սերմեր Ջրով թրջած ընկույզներ և սերմեր, ձիթապտուղ և ձիթապտղի յուղ, ֆեր մենտացված ձկան յուղ, կանեփի յուղ, կտավատի սերմի յուղ և հում կաթնամթերք: