Առավոտը այս թող բացվի հույսով, Ապաշխարության քաղցր արցունքով, աղոթք առավոտյան

Հետաքրքիր

Գոհանում եմ Քեզանից, Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անա րժան ու մե ղավոր ծա ռային Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով,

Առավոտյան այս ժամին, Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու , Քո ողորմության լույսը: Ամեն:Գոհանում եմ Քեզանից, Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը,

Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անա րժան ու մեղավոր ծառային Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով, Առավոտյան այս ժամին, Եվ արժանացրիր Քո ծ առային տեսնելու , Քո ողորմության լույսը: Ամեն: