Սա 1 մլն դոլարանոց միջոց է. հենց իմացա, թե հարևաններն ինչու են ընկույզ եփում, ես էլ նույնը արեցի

Հետաքրքիր

Հունական ընկույզի օգտակարության մասին լեգենդներ են շրջանառվում ժողովրդական բժկ ության մեջ: Խթանում է գլ խո ւղեղի աշխատանքը: Հունական ընկույզում պարունակվող մեծ քանակությամբ օ մեգա-3 ճա րպային թթու ները մասնակցում են գլխու ղեղի բջ իջն երի ձևավ որմանը:Հունական ընկ ույզը շատ կ ալորիական է:

100 գ մթերքը պարունակում է 654 կա լորիա, ինչը 2 անգամ ավել է, քան մակարոնի կամ հնդկա ձավարի կալոր իականությունը:Ընկույզը դանդաղ է մա  րսվում, երկար ժամանակով բավարարում է:Ավելի լավ ոչինչ չկա ս տամոքսի գործունե ությունը պահպանելու համար, քան նախաճաշի և ճաշի միջև ընկույզ ուտելը, քանի որ օրվա առաջին կեսին այդ սնու նդն ավելի հեշտ է յուր ացվում:

Դա կպահպանի էն երգետիկ հավաս արակշռությունը և ս տամոքսը դատարկ չի թողնի:Նվազեցնում է սր տանոթային հ իվանդությունների առաջացման ռիսկը: Գիտնականներն ապացուցել են, որ հունական ընկ ույզը բարելավում է անոթների մակերեսի բջիջ ների շերտի աշխատանքը:Այն նաև կայունացնում է ա րյան ճն շման մակարդակը և խոչընդոտում է ա րյան մեջ մակարդուկների առաջացմանը, ինչը նվազեցնում է տր ոմբների առաջացման ռի սկը:

Հունական ընկու յզով թու րմն օգտագո րծում են սրտի իշեմիկ հի վանդությունների՝ ս տենոկա րդիայի, ա ռիթմիայի, ի նֆարկտի բո ւժման և կանխարգելման համար:Օրգա նիզմը հարստացնում է յ ոդով: Յ ոդի բարձր պարունակությունը բացատրում է հունական ընկույզի օգտակարությունը վ ահանաձև գ եղձի հ իվանդություններով տառ ապող մարդկանց համար:

Ինչպես գիտենք, յո դը կարգավորում է նյո ւթափոխանակությունն օրգան իզմում, առանց դրա մեր կյանքը հնարավոր չէ:Ավելի շատ հունական ընկույզ ուտել խորհուրդ է տրվում գր անիտի առկայությամբ տարածքներում և բարձր ճառա գայթային ֆոնով գոտիներում ապրող մարդկանց:

Ընկու յզի բարձր կալորի ականությունը վ տանգավոր է մի մեծ աման ուտելու դեպքում, ինչը գործ նականում անհնար է, քանի որ այս մթերքը շատ հագեցնող է: 3-5 ընկ ույզը բավարար է օ րգանիզմին և կազմվածքին օգնելու համար. հունական ընկո ւյզը լավացնում է նյո ւթափոխանակությունը :