Խնդրանքների կատարման զոր ավոր աղոթք. Աղոթք Տեր Հիսուսին

Հետաքրքիր

Աղաչում եմ, Տե´ր Հիսուս, և ընկնում Քո սուրբ Խաչի առջև. նրա բարեխոսությամբ ընդունիր աղաչա նքներս, կատարիր խնդր ածքներս և նրանով զոր ացրու ինձ իմ կոչման մեջ, որի համար կանչվեցի, ու Քո պատվիրաններում, որոնք սովորեցի:

Տուր ինձ նրանով զոր ություն և ժու ժկալություն, զգաստություն, առո ղջություն և պահ պանություն իմ անձին օր ու գիշեր և ամեն ժամ` ննջելիս ու արթնանալիս, ընթանալիս և կանգ առնելիս,գործերում ու տքնու թյուններում, աղոթքի և պահքի մեջ, նաև՝ Քո կամքը կատարելիս:

Այն թող ամուր բերդ լինի ինձ և հզոր աշտարակ` թշն ամու առաջ: Զարդարիր ինձ սրանով՝ իբրև հոգ եղեն զարդով և իմանալի լույսով: Եվ Գաբրիելի ահեղ բարբառի օրը՝ սուրբ Խաչդ երևալիս, լուսավորիր խավարած հոգ իս` լույսով բարձրանալու անմ ահ Փեսայիդ ընդառաջ՝ խառնվելու հայրապետների երամներին, մ արտիրոսների դասերին և հրեշտակների գ նդերին: