Ում չի կարելի սխտոր ուտել Ուշադիր կարդացեք սա

Հետաքրքիր

Սխտորը դարեր շարունակ համարվել է բո ւժիչ մթերք՝ իր օգտակար հատկությունների շնորհիվ։ Այն օգտագործում են որպես պրոֆիլակտիկ և բու ժիչ միջոց՝ բազմաթիվ հի վանդությունների դեմ։ Սակայն ինչպես և ցանկացած մթերք և պրեպարատ՝ այն հարկավոր է ընդունել մեծ զգու շությամբ։

Կա մարդկանց խումբ, ում սխտորը կարող է վն ասել՝ օգուտ տալու փոխարեն։ Ստ ամոքսի հի վանդություններ․ սխտորի մեջ պարունկվող թու նավոր տարրերը քայ քայում են ստա մոքսի պատերն ու խախտում մասո ղության հետ կապված քի միական պրո ցեսները։

Պարզ ասած, սխտորը կարող է աղե ստամոքս ային տրա կտում այր վածքների պատճառ դառնալ։ Սխտորի օգտագործումը հակացուցված է նրանց, ովքր ունեն խո ց, քր ոնիկ գաս տրիտ և ստա մոքսի հետ կապված այլ խնդիրներ; լյ արդի և եր իկամների հի վանդություններ․ սխտորը լյ արդի և եր իկամների վրա ունենում է քայ քայող ազդեցություն,

և տվյալ օր գանների աշխատանքի խա թարումը կարող է ունենալ լուրջ հետևանքներ։ Սխտորը կարող է լրջացնել վերը նշված օրգանների հի վանդությունները;մար սողության հետ կապված խնդիրներ․ սխտորը հակացուցված է փոր լուծության ժամանակ, քանի որ գր գռում է ա ղիները և կարող է դառնալ բոր բոքումների պատճառ; ավելորդ ք աշ․

սխտորը լավացնում է ախորժակը։ Այդ պատճառով էլ ավելորդ ք աշ ունեցող մարդիկ պիտի սահմանափակեն դրա օգտագործումը;  ալե րգիա սր տան ոթային համակարգի հի վանդություններ, երբ առկա է արյ ան ճն շման տատ անումների խնդիր; ուշադրության կենտրոնացում պահանջող աշխատանքի ժամանակ։ Իսկ առհասարակ սխտոր կարելի է ուտել օրական 2–3 պճեղից ոչ ավել։