Բոլոր այն ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր ունեն վար կեր կամ ապառիկներ, պիտի ԱՆՊԱՅՄԱՆ իմանան սրա մասին

Հետաքրքիր

«Վար կային տեղեկատվության շրջանառության և վար կային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն վար կային տեղեկատվությունը վար կային տեղեկատվության սուբյեկտի կողմից ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունն է, որը ցույց է տալիս վար կային տեղեկատվության սուբյեկտի պար տքերը, վճարումները, վճարումների սովորությունները կամ պարտավորությունների կամ դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվություններ:

Այն, որպես կանոն, օգտագործվում է ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից վար կերի տրամադրման, ինչպես նաև արտադրող և վաճառող կամ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից՝ տարաժամկետ վճարման սկզբունքով («ապառիկ») ապրանքների/ծառայությունների իրացման վերաբերյալ որոշում կայացնելու ընթացքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ բարելավել իմ վա րկային պատմությունը: Նախ, անհրաժեշտ է լիովին մարել նախկինում գոյացած ժամկետանց պարտավորությունների վճարումները: Բացի այդ, ներկա պահին գործող վար կերի մասով անհրաժեշտ է բացառել ժամկետանց՝ նույնիսկ մեկ օրվա կտրվածքով պարտավորությունների գոյացումը: Ո՞ր պարագայում է վար կառուն հայտնվում «սև ցուցակում»:

Հասարակության մեջ սխալմամբ տարածված է «սև ցուցակ» հասկացությունը, որը, սակայն, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԻ: Բանկը կամ վար կային կազմակերպությունը վճարումների ուշացման պատճառով, կախված օրերի քանակից, կարող է վա րկը դասակարգել որպես հսկվող, ոչ ստանդարտ, կա սկածելի կամ անհուսալի, ինչն էլ հետագայում կարող է պատճառ հանդիսանալ նոր վա րկ չստանալուն: